Κωνσταντίνος Βορίσης

Γεννήθηκε στην Αθήνα.  Σπούδασε κλασικά κρουστά  στο Ωδείο Αθηνών, στη τάξη του Ν. Κορατζίνου,  όπου αποφοίτησε με ΑΡΙΣΤΑ παμψηφεί το 1987. Το 1983 ξεκίνησε τη συνεργασία του  με τις ορχήστρες  Αθηνών  (Κ.Ο.Α. – Ε.Λ.Σ. – Ε.Ρ.Τ.).

Έχει συνεργαστεί με έντεχνα μουσικά σύνολα, αλλά και με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες, όπως τον Θ. Αντωνίου, Μ. Χατζιδάκη, Μ. Θεοδωράκη, Π. Κούκο, Βαγγέλη Παπαθανασίου, για τον οποίο, ετοίμασε – έχοντας την καλλιτεχνική ευθύνη των κρουστών – συναυλία,  που έγινε στο ΗΡΩΔΕΙΟ, όπως και την τελετή έναρξης  ΑΘΗΝΑ ’97  στο  ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ.

Διδάσκει ως καθηγητής κρουστών οργάνων και είναι μόνιμος μουσικός στην ορχήστρα   της  Εθνικής  Λυρικής  Σκηνής.  Από το 2000 συμμετέχει ως καθηγητής κρουστών σε σεμινάρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το 2005 συμμετείχε ως καθηγητής στο διεθνές φεστιβάλ κρουστών   p e r K u m a n i a στο Παρίσι, όπως και το 2011 στην Ελλάδα στο ενακτήριο διεθνές φεστιβάλ κρουστών, σε   c l i n i c  με θέμα: Πολυρυθμία – Ανεξαρτητοποίηση – Ανάλυση πολύπλοκων  ρυθμικών  σχημάτων.

Παρακολούθησε την ανάλυση των έργων του Ι. Ξενάκη από τον ίδιον τον Ξενάκη, και από τον Sylvio Gualda. Επίσης παρακολούθησε master class – seminars – clinics με τους:

α) για τα μικρά όργανα της ορχήστρας: M. Quinn, P. Kates, T. Adams, R. Holly, K. Aleo, Αstrauskas, S. Fougeroux, P. Cimmino, Jb  Leclere.

β) για ταμπούρο με τους: T. Adams, N. Petrella, J. Kilpatrick, P. Sadlo, P. Vulperhorst.

γ) για τύμπανα με τους: T. Adams, F. Macarez, J. Haas, S. Marrs, P. Sadlo, B. Cambreling, Lesnik, J. Beck, M. Smit, A. Laurente, T. Greenleaves, S. Gualda.

δ) για βιμπράφωνο με τους: G. Burton, E. Sejourne, P. Sadlo, R. Wiener, N. Rosauro.

ε) για μαρίμπα με τους:  E. Sejourne, P. Sadlo, N.J. Zivkovic, See-e Wu, Tsuey-ying Tai.

στ) για drum set με τους: Β. Cobham, L. White, S. Smith, D. Weckl.

 

Έχει  γράψει  εκπαιδευτικά  βιβλία  για  κρουστά:

Μ έ θ ο δ ο ς   γ ι α   Ταμπούρο   Ι    ( Method for snare drum I )  (to  Stavros  K. Vorissis )

Μ έ θ ο δ ο ς   γ ι α   Ταμπούρο   ΙΙ    ( Method for snare drum II )  (to  Stavros  K. Vorissis )

Μ έ θ ο δ ο ς   γ ι α   Ταμπούρο   ΙΙΙ    ( Method for snare drum III )  (to  Stavros  K. Vorissis )

20   A d v a n c e d   E d u t e s   &   5   Advanced  pieces  for  snare  drum  w/special  effects.

Technique  exercises  for  snare  drum  part  I  ( R h y t h m i c   p a t t e r n s )

Technique  exercises  for  snare  drum  part  II  ( O r n a m e n t s )

Technique  exercises  for  snare  drum  part  III  ( D o u b l e   s t r o k e s ) (to  P. Kourtis)

Technique  exercises  for  snare  drum  part  IV  ( T h e   R o l l )

M a r a t h o n   of   T e c h n i q u e   for the Advanced Percussionist (to J. Stavropoulos)

Μ έ θ ο δ ο ς   για   Τ ύ μ π α ν α   ( Method for 2 & 3 Timpani )   (to  Michael  K. Vorissis)

14   E T U D E S   for   4   T i m p a n i   &   11   P I E C E S   for   4    and   5   T i m p a n i  

T E C H N I Q U E    E X E R C I S E S    f o r    T i m p a n i:
(R h y t h m i c    p a t t e r n s,     D o u b l e    S t r o k e s,
C r o s s   –   s t i c k i n g,     R o l l,     T u n i n g    s t u d i e s,     G l i s s a n d o.

Μ έ θ ο δ ο ς   γ ι α   Congas και για Bongos ( Method for Congas & Bongos)
Συμπεριλαμβάνετε στο βιβλίο: πως παίζονται τα κρουστά όργανα σε ensemble και στην ορχήστρα.

A N A L Y S I S  of  complex  rhythmic  musical  patterns . . (to  my  father  Stavros  Vorissis)

– Α Ν Ε Ξ Α Ρ Τ Η Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η     Τρόπος σκέψης
και εφαρμογή της ανεξαρτητοποίησης στα κρουστά όργανα   (to my mother  Elizabeth  Vorissi)

Πως παίζονται τα κρουστά όργανα σε ensemble και στην ορχήστρα.
Ιστορικά στοιχεία, Τεχνική, και τα special effects των κρουστών οργάνων.
Historical elements, technical and special effects for percussion instruments.
Cabasa – Cowbells – Tubular bells – Triangle – Tamburine – Piatti – G. Cassa – snare drum – Castanets – Claves –   Temple blocks – Vibra slap – Wood block – Ratchet – Sleigh bells – Bell tree – Wind  machine – Lion’s  Roar – Timpani. . .

Easy  solos  –  Easy  duets  (for percussion,  for percussion and Timpani,  for percussion and piano)

Orchestral  Excerpts  For  percussion (2  books  and  7  cd’s)
Ρεπερτόριο ορχήστρας για τα κρουστά όργανα.  ( 2  βιβλία και 7  cd’s)

 

Έργα του για κρουστά όργανα.

– C O N C E R T   For  timpani  and  piano  (5  timpani)

– I C O N S      For  timpani  solo  (5  timpani)  (to  J. Beck)

– Γ Λ Α C H O C T b   (G L A S N O S T)      For  timpani  solo  (4  timpani)  (to  J. Zavridis)

– P E O N I A   H A N D S    For  timpani  solo  (4  timpani)  (to  C. Taliadouros)

– I A K I N T H O S      For  timpani  solo  (4  timpani)  (to  K.  Seremetis)

– S U I T E      For  timpani  solo  (4  timpani)  (to  K.  Hanis)

– L A C O N I Q U E      For  timpani  solo  (4  timpani)  (to  K. Theodorakos)

– T H E    S N O W    Q U E E N      For  timpani  solo  (4  timpani)  (to  S. Lampouras)

– T H E   D A N C E   O F   T H E   C E N T A U R S    For timpani solo (4  timpani)  (to  K. Botinis)

– E N I G M A    For  timpani  solo  (4  timpani)  (to  T. Symvoulopoulos)

– E R S I F O R I A    For  timpani  solo  (4  timpani)  (to  E. Droukali)

– S U L T A N    For  timpani  solo  (5  timpani)  (to  D. Tzafestas)

– O D E   à   la   vallée   des   larmes   For  timpani  solo  (5  timpani)  (en  mémoire  de  J. Delécluse )

– S C O R P I O N      Sonata  for  snare  drum  (to  N. Koratzinos)

– S E M I R A M I S      Sonata  for  snare drum  (to  M. Diakogiorgis)

– V E N U S      Solo  for  snare  drum  (to  D. Paliev)

– E G O C E N T R I S M      Concert  solo  for  snare  drum  (to  P. Sadlo)

– E Y .  T H A N .  A .  C I A      Recital  for  snare  drum  (to Nicola Martynciow)

– S Y M P O S I U M      Recital  for  snare  drum  (to  A. Christidis)

– P H A L A N X      For  snare  drum  solo  (to  G. Kalogeropoulos)

– L A T I N    G A M E S      For  snare  drum  solo  (to  N. Touliatos)

– H E R C U L E S      Rudimental  Solo  for   snare   drum  (to S. Panagiotopoulos)

– W O O D P E C K E R      Rudimental Solo for wooden surface or snare drum (to N. Sidirokastritis)

– B O L E R O   in  rudimental  style.      Rudimental  Solo  for  snare   drum  (to F. Yiannopoulos)

– T H E    H U G    O F    J E S U S   –   Η ΑΓΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ   –   (ΓΙΑ ΜΙΚΡΉ ΟΡΧΉΣΤΡΑ)

– P U P P E T S        Snare  drum  Duet  (2  snare  drums  –  2  players)

– Α Ν Τ Η Χ Η Σ Η  –  R E S O N A N C E      Percussion  Duet  (2  players)

– Η ζωή που γεννιέται και χάνεται “έτσι απλά”   For  percussion  ensemble  (6  players)  (στη Νάνσυ)

– V A .  S T A .  M I .  KO .      For  percussion  ensemble  (4  players)

– R E C I T A L     I N     L A T I N    S T Y L E      For  percussion  ensemble  (8  players)

– Α Ι Χ Μ Ε Σ    –   E C H M E S      For  percussion  ensemble  (3 players with different Claves)

– S Y N C H R O N I Z A T I O N    For  percussion  ensemble  (4 players)

– A R E S   “against”   A P O L L O   &   P O S E I D O N
For  5  Timpani,  2  small  Chinese  Gongs,  4  Gongs,  Cello  &  Double  Bass   (to D. Marinakis)

– Ο Ρ Α Μ Α  ( V i s i o n )       (1  percussionist  and  piano  /  (3  percussionists  and  piano)

– ” 1 8 2 1 ”  B L O O D Y    R E V O L U T I O N    Percussion  solo  (to  D. Papadimitriou)

– P Y T H I A  (I)   (1  player)  A´ oracle: for  three  wood  blocks – ´ oracle: for five temple blocks
P Y T H I A  (II)  (1  player)   For  snare  drum,  3  wood  blocks,  5  temple  blocks.

– G U R U      (1  player) – (Drum set  and  percussions)   (to  J.  Sarikos)

– N Y M P H S         I. Tambour de Basque,   II. Two Triangles,   III. Castanets.   ( to J B  Leclere )